کم‌کم به لحظات عرفانی زدن آروغ‌هایی مثل:
“به جای نذری دادن، به هم‌وطنان نیازمندتون کمک کنید” نزدیک می‌شویم!
???

اشتراک گذاری

پاسخ دهید