گیاه‌خوارا چطوری دل‌شون میاد این موجودات زنده و بی‌آزار رو بخورن؟
فکر کن… هویج واسه خودش زیر خاک خوابیده، غذاشو می‌خوره، نفسشو می‌کشه… بعد اینا می‌خورنش ??

اشتراک گذاری

پاسخ دهید