‏یه بار توجمع دوستام به یکی گفتم سفسطه نکن عزیزِ من
گفت چی؟؟ گفتم سفططه نکن
گفت یبار دیگه بگو
گفتم سسفطه نکن

دوستیمو باهاش بهم زدم
آدم پیگیری بود

??

اشتراک گذاری

پاسخ دهید