یادش بخیر جواب نصف سوال های جغرافی این بود:
آب کافی،خاک حاصل خیز و آب و هوای مناسب

تاریخ میشد
بی کفایتی پادشاهان ، خیانت دربار و انگلیس

اجتماعی:
ایجاد هرج ومرج

دینی رو که نگو
دینی کلا جوابش میشد ایمان تقوا عمل صالح???

 

اشتراک گذاری

پاسخ دهید