طرف نصفه شب مزاحم شده بود! برداشتم میگم بله؟
میگه خوابیدی؟
میگم نه اینجا هوا روشنه
میگه :عه؟
مگه کجایی؟؟
گفتم من ایتالیام…
یارو ترسید شارژش تموم بشه قطع کرد دیگه زنگ نزد??

‌‌‌

اشتراک گذاری

پاسخ دهید