رفیقم زده به ماشین طرف
صاحب ماشین گفته: آقا چی کار کنیم؟
اونم گفته: آقا من پول ندارم خسارت بدم، به جاش تو هم بیا بزن‌ به ماشینم ??

اشتراک گذاری

پاسخ دهید