هیچ میدونستید تو خارج..
حتی گداهاشونم خارجی بلدن…؟!

واقعا ما کجاییم اونا کجا?

اشتراک گذاری

پاسخ دهید