خواستم بحث زن گرفتنو باز کنم:
به مامانم میگم بزرگیترین آرزوت برای من چیه؟
میگه اون گوشیت بسوزه! 😂

قبلانا میگفتن عروسیت😕

اشتراک گذاری

پاسخ دهید