داییم تو مخابرات کار می‌کرد، یک بار بابابزرگم زنگ زد ۱۱۸ گفت، الو مرتضی اونجاست؟ گوشی رو بدین بهش…
اونام قطع کردن!
بعد گفت: این دروغ میگه میرم سرکار😐😂

اشتراک گذاری

پاسخ دهید